KIC Sweden

PYPA – Program for Young Politicians in Africa

 

Programmet är ett tvärpolitiskt, transafrikanskt kapacitetsstärkande program som eftersträvar att bidra till ett mer demokratisk, representativ och icke-diskriminerande politiskt system i programländerna genom att öka ungas delaktighet och inflytande i politiken.

Programmet planeras och genomförs gemensamt av fyra svenska partianknutna organisationer (PAO); Kristdemokratiskt internationellt center (KIC), Olof Palmes internationella center (OPC), Centerpartiets internationella stiftelse (CIS) och Green Forum (GF), samt två lokala partners, l’Institut Général pour la Gouvernance et le Développement (IGD) i Burkina Faso, och Education Training Unit (ETU)  i Sydafrika. KIC har det övergripande ansvaret för programmet.

Programverksamhet sker i 12 programländer; Tanzania, Uganda och Kenya in Östafrika, Senegal, Togo och Elfenbenskusten (samt alumnaktiviteter i Burkina Faso, Benin, Mali och Niger) i Västafrika; Sydafrika, Namibia, Mocambique och Zimbabwe i Södra Afrika; samt slutligen Zambia och Malawi. De huvudsakliga programaktiviteterna inkluderar utbildning, mini-projekt, alumniverksamhet och verksamhet som omfattar deltagarnas moderpartier. Grunden för programmet och dess förändringsteori är rättighetsperspektivet, men PYPA lägger en särskild tonvikt på två grupper – kvinnor och ungdomar. Tre perspektiv integreras därför i hela programmet: ett allmänt rättighetsperspektiv, ett genusperspektiv och ett ungperspektiv.

Enligt HRBA kräver uppfyllandet av de mänskliga rättigheterna att rättighetshavare har kapacitet att hävda sina rättigheter och att skyldighetsbärare har kapacitet att säkerställa rättigheter. Den primära målgruppen för PYPA (afrikanska ungdomar aktiva i politiska partier) ses både som rättighetshavare (som tillhör en grupp som diskrimineras – unga) och skyldighetsbärare (tillhörande organisationer – politiska partier – som styr, eller strävar efter att styra staten). I enlighet med målgruppens dubbla karaktär syftar därför programmet till:

  1. i) att stärka och uppmuntra programdeltagare i deras förståelse av och anspråk på rättigheter och möjligheter för ungdomar och andra diskriminerade grupper inom politik och samhälle, samt
  2. ii) stärka och uppmuntra programdeltagare i sin roll som demokratiska ledare (skyldighetsbärare), som är ansvariga gentemot medborgarna samt ansvariga för att respektera, skydda och uppfylla rättigheter.

Programmet arbetssätt bygger på delaktighet (som genomsyras av en ung-, genus- och rättighetsperspektiv). PYPA-gruppen har därför åtagit sig att följa upp och utvärdera sina egna arbetsprocesser och resultat i samband med dessa perspektiv på alla programnivåer. Förutom den interna uppföljningen utvärderas också programmet av externa följeforskare.

Förutom det övergripande ansvaret för programmet är KIC också ansvarig för genomförandet av programmet i Tanzania, Uganda och Kenya.

Annual Evaluation Report Final version 2016-05-08