KIC Sweden

PYPA – Program for Young Politicians in Africa

KIC leder Program for Young Politicians in Africa (PYPA) som är det största program­met inom det partianknutna bistån­det i Sve­rige. PYPA är ett tvärpolitisk, regionalt le­dar­skapsprogram för unga politiker från 16 olika länder i Afrika. För hjälp i genomförandet av programmet har KIC tre svenska partners: Centerpartiets internationella stiftelse, Olof Palmes inter­nationella center, Green Forum samt två lo­kala partners.

Syftet med programmet är att öka ungas deltagande och inflytande i politiken och de­ras arbete för demokrati och mänskliga rät­tigheter. Deltagarna utbildas bland annat i jämställdhet, mänskliga rättigheter och håll­bar utveckling, men också i valkampanj­ande, retorik och ledarskap.

 

För att resulta­ten ska kunna upprätthållas över tid krävs en kontinuerlig kontakt med deltagarna och KIC organiserar därför särskilda alumni-ak­tivi­teter. PYPA erkänner också betydelsen av deltagarnas moderpartier och organise­rar även aktiviteter med dem. Programmet har, enligt deltagarna själva, stor inverkan på deras kapacitet som politi­ker, bygger de­ras förtroende för att agera inom sina par­tier och bidrar också till att höja det erkän­nande de får inom partierna. Den tvärpo­li­tiska miljön har också inverkan på delta­garnas uppfattning om politiska motstån­dare, främjar tolerans och minskar politiska spänningar.

Program Evaluation Report 2016-2018

 

Empowering Women in Politics (EWIP)

Empowering Women in Politics (EWIP) är ett flerpartiprogram som syftar till att öka kvinnors deltagande och inflytande i politiken i fyra afrikanska länder söder om Sahara, nämligen; Kenya, Uganda, Burkina Faso och Cote d ’Ivoire. EWIP är ett initiativ från Centerpartiets Internationella Stiftelse (CIS) med stöd från Kristdemokratiskt Internationellt Center (KIC). Programmet finansieras av Sida. KIC ansvarar för genomförandet av programmet i Kenya och Uganda.

Programmet har två grundläggande mål:

  1. 1. Att öka och stärka kapaciteten och förtroendet för kvinnor som är politiskt aktiva.
  2. 2. Att förbättra förvaltningen av politiska partier och andra intressenter så att de är mer mottagliga för kvinnors särskilda behov.

KIC har planerat EWIP-akademier för 2019 och 2020. I Kenya genomför KIC programmet i samarbete med Oslo Center, vilket är ett oberoende, demokraticenter med stor erfarenhet av att arbeta i Kenya. Målgruppen i Kenya kommer att vara medlemmar i länsförsamlingen (MCA) från sex politiska partier. Dessa partier väljs utifrån deras vunna stöd i valen 2017.

EWIP-programmet är utformat för att möta kvinnors behov i politiken genom att bygga på erfarenheterna och lärdomarna från programmet för unga politiker i Afrika (PYPA) som implementerats av KIC, CIS och två andra partianknutna organisationer sedan 2012.