KIC leder Program for Young Politicians in Africa (PYPA) som är det största program­met inom det partianknutna bistån­det i Sve­rige. PYPA är ett tvärpolitisk, regionalt le­dar­skapsprogram för unga politiker från 16 olika länder i Afrika. För hjälp i genomförandet av programmet har KIC tre svenska partners: Centerpartiets internationella stiftelse, Olof Palmes inter­nationella center, Green Forum samt två lo­kala partners.

Syftet med programmet är att öka ungas deltagande och inflytande i politiken och de­ras arbete för demokrati och mänskliga rät­tigheter. Deltagarna utbildas bland annat i jämställdhet, mänskliga rättigheter och håll­bar utveckling, men också i valkampanj­ande, retorik och ledarskap.

För att resulta­ten ska kunna upprätthållas över tid krävs en kontinuerlig kontakt med deltagarna och KIC organiserar därför särskilda alumni-ak­tivi­teter. PYPA erkänner också betydelsen av deltagarnas moderpartier och organise­rar även aktiviteter med dem. Programmet har, enligt deltagarna själva, stor inverkan på deras kapacitet som politi­ker, bygger de­ras förtroende för att agera inom sina par­tier och bidrar också till att höja det erkän­nande de får inom partierna. Den tvärpo­li­tiska miljön har också inverkan på delta­garnas uppfattning om politiska motstån­dare, främjar tolerans och minskar politiska spänningar.

For mer information och för att läsa rapporter, besök PYPAs hemsida.