Stadgar för den allmännyttiga ideella föreningen KIC 090501

§ 1 Föreningens namn
Föreningens namn är Kristdemokratiskt Internationellt Center, KIC.

§ 2 Föreningens firma
Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

§ 3 Föreningens säte
Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

§ 4 Föreningsform
Föreningen är en ideell förening.

§ 5 Syfte
KIC:s ändamål är att främja demokrati, väl fungerande partisystem som medel att uppnå gott regeringsutövande, mänskliga rättigheter, social utveckling och samförstånd internationellt liksom i Sverige, samt främja kunskap om globalisering, demokratisering och säkerhetsbyggande i Sverige. Uppgiften ska tillgodoses genom internationellt samarbete med likasinnade partners och partners som arbetar för att främja KIC:s övergripande syfte, samt genom projekt-,informations- och insamlingsarbete både i Sverige och utomlands.

§ 6 Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

§ 7 Värdegrund
Föreningens verksamhet grundar sig på alla människors unika, lika och okränkbara värde, den kristna etiken, personalismen, förvaltarskap, subsidiaritet, ofullkomlighetstanken, syskonskap och internationell solidaritet mellan stater och folk.

§ 8 Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är 1 januari till 31 december.

§ 9 Medlemskap i föreningen
Som medlem i föreningen kan intresserad organisation upptas som godkänner dessa stadgar och aktivt tar ställning för ett medlemskap genom att årligen betala av årsmötet fastställd medlemsavgift. Medlemmar kan endast utgöras av ideella föreningar, ideella stiftelser och politiska organisationer som delar de kristdemokratiska värderingarna.

§ 10 Utträde
En medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen. En medlem, som under två år inte betalat sin årsavgift till föreningen, får anses ha begärt sitt utträde. Utträde ur föreningen ska bekräftas genom beslut i föreningens styrelse eller årsmöte.

§ 11 Uteslutning
En medlem får uteslutas av föreningens styrelse, om den – oaktat påminnelser – underlåter att följa vad som föreskrivs i föreningens stadgar eller på annat sätt påtagligt motarbetar föreningens intressen och värdegrund. Frågor om uteslutning får inte avgöras förrän tre veckor har gått från det att medlemmen beretts tillfälle att yttra sig. I beslut om uteslutning ska skälen anges. Beslut om uteslutning är direkt giltigt men får överklagas till nästa ordinarie årsmöte.

§ 12 Stadgetolkning
Om tvekan uppstår om den riktiga tolkningen av dessa stadgar eller om fall förekommer som ej förutsetts i stadgarna, hänskjuts frågan till årsmötet, extra årsmöte eller avgörs i trängande fall av föreningens styrelse i avvaktan på att ett årsmöte kan hållas.

 § 13 Stadgeändring 
Förslag till ändring av dessa stadgar får – förutom av föreningens styrelse – skriftligen framläggas av medlem. Ett sådant förslag ska ha inkommit senast den 15 mars. Förslaget ska tillsammans med ett yttrande från föreningens styrelse överlämnas till årsmötet. För stadgeändring fordras beslut med enkel majoritet av två på varandra följande årsmöten, varav minst ett ordinarie, eller beslut med minst 2/3 majoritet av antalet avgivna röster vid ett årsmöte.

§ 14 Beslut, omröstning
Alla frågor som behandlas på årsmöte eller styrelsemöte avgörs med enkel majoritet utom vad som stadgas i §12 och §14. Nedlagda röster räknas ej. Omröstning sker öppet, dock ska val ske med slutna sedlar om röstberättigat ombud så begär. Vid lika röstetal får mötets ordförande avgöra frågan.

§ 15 Förenings upplösning
För föreningens upplösning krävs beslut med minst 2/3 majoritet av antalet avgivna röster vid två på varandra följande årsmöten, hållna med minst ett års mellanrum. Vid upplösning ska föreningens skulder betalas. Därefter ska föreningens tillgångar användas till verksamhet i enlighet med föreningens syfte. Hur detta ska ske beslutas på det sista årsmötet.

§ 16 Årsmöte/Vinterstämma
Årsmötet/Vinterstämman är föreningens högsta beslutande organ. Årsmötet/Vinterstämman består av ombud för medlemmarna. Ombud ska styrka sin behörighet att företräda medlemmen genom närvaro av medlemsorganisationens ordförande/firmatecknare eller genom fullmakt underskriven av medlemsföreningens firmatecknare. Ombud får inte tillhöra styrelsen och får inte representera mer än en medlem.

Uppgift på ombuds namn bör vara styrelsen till handa senast två dagar före årsmötet. Medlem som inte betalt årsavgiften har inte rösträtt. Vid årsmötet/vinterstämman har Kristdemokratiska partiet i Sverige sju röster. Övriga medlemmar har vardera en röst om inte annat i visst fall beslutas av årsmötet/vinterstämman vid inval av ny medlem och denna förändring av huvudprincipen för röstfördelningen bekräftas genom en förändring av denna stadga. Styrelsen ska inför årsmötet/vinterstämman upprätta röstlängd med föreningens röstberättigade medlemmar. Ordinarie årsmöte ska hållas senast den 30 april varje år. Styrelsen beslutar om tid och plats. Vinterstämman ska hållas under december månad, dock senast den 23 december varje år. För att årsmötet/vinterstämman ska vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst tre veckor i förväg. Handlingar som ska behandlas av årsmötet/vinterstämman ska vara medlemmarna tillhanda senast en vecka innan årsmötet/vinterstämman. Årsmötet/Vinterstämman är beslutsmässigt med det antal ombud som efter kallelse i vederbörlig ordning deltar i mötet.

Följande ärenden ska alltid behandlas på ordinarie årsmöte:
1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet på grundval av den röstlängd som styrelsen upprättat.
2. Fråga om mötets behöriga utlysande.
3. Val av mötets ordförande.
4. Val av mötets sekreterare.
5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet samt av två rösträknare.
6. Styrelsens årsredovisning för det gångna året.
7. Revisorernas berättelse för det gångna året.
8. Fastställande av resultat- och balansräkning.
9. Disposition av över- eller underskott.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
11. Val av ordförande för en tid av ett år.
12. Fastställande av antal ordinarie ledamöter samt ersättare i styrelsen under kommande år.
13. Val av sex till tio ordinarie ledamöter, samt minst fyra ersättare, för en tid av ett år.
14. Val av två revisorer och en revisorssuppleant för en tid av ett år (se § 18).
15. Val av tre ledamöter, varav en ordförande, i valberedning.
16. Behandling av förslag som styrelsen hänskjutit till årsmötet (propositioner).
17. Behandling av motioner som enligt den i § 16 angivna ordningen ingivits till årsmötet.
18. Övriga frågor.
19. Mötets avslutande.

Följande ärenden ska alltid behandlas på vinterstämman:
1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet på grundval av den röstlängd som styrelsen upprättat.
2. Fråga om mötets behöriga utlysande.
3. Val av mötets ordförande.
4. Val av mötets sekreterare.
5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet samt av två rösträknare.
6. Godkännande av styrelsens förslag till verksamhetsplan för innevarande år.
7. Godkännande av styrelsens förslag till budget och fastställande av medlemsavgift.
8. Övriga frågor.
9. Mötets avslutande.

§ 17 Förslag till ärenden att behandlas på årsmötet (motioner)
Rätt att inge förslag till årsmötet har alla medlemmar som fullgjort sina skyldigheter mot föreningen. Styrelsen ska överlämna inkomna motioner med eget yttrande till årsmötet. Motioner ska ha inkommit till styrelsen senast 15 mars.

§ 18 Extra årsmöte
Om styrelsen anser det vara påkallat eller om revisorer eller minst hälften av föreningens medlemmar så begär, ska styrelsen kalla till extra årsmöte. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst tre veckor i förväg. På extra årsmöte kan bara de ärenden som tagits upp i kallelsen behandlas.

§ 19 Styrelse
Föreningens löpande verksamhet och förvaltning leds av en styrelse. Styrelsen är också föreningens högsta beslutande organ när inte årsmötet är samlat. Styrelsen består av ordförande sex till tio ordinarie ledamöter, samt minst fyra ersättare. Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt tillsätter de övriga funktionärer som anses vara nödvändiga.

Styrelsen får överlåta beslutanderätt på ett verkställande utskott eller på utskott som tillsatts för särskild uppgift eller på enskild styrelseledamot eller på kanslichef. Styrelsen beslutar om hur föreningens firma ska tecknas. Styrelsen ska upprätta en arbetsordning för styrelsearbetet. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller när styrelsen beslutat härom eller efter framställning av minst fyra ledamöter. Kallelse till sammanträde utsänds minst sju dagar före detta. Styrelsen är beslutsmässig då – efter vederbörlig kallelse – minst hälften av ledamöterna är närvarande och deltar i besluten. Ledamöter får inte rösta genom fullmakt. Styrelsen beslutar om budget och verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår. Budget och verksamhetsplan bekräftas därefter genom att de godkänns av årsmötet. Ansökningar till tredje part om ingående av avtal (exempelvis finansiering av föreningens verksamhet eller samarbetsavtal) beslutas av styrelsen. Avtal ingås av föreningens firmatecknare. Ansökningar av detta slag kan i vissa fall beslutas av styrelsens ordförande eller kanslichef. I dessa fall ska ansökan bekräftas eller förkastas genom beslut i föreningens styrelse.

§ 20 Revisorer
Föreningens förvaltning och räkenskaper ska revideras årligen av två revisorer som, tillsammans med en suppleant, utsetts av ordinarie årsmöte. Minst en av revisorerna och revisorssuppleanten ska vara auktoriserad revisor. Revisorerna ska för varje räkenskapsår avge revisionsberättelse. Berättelsen ska överlämnas till styrelsen senast två veckor före ordinarie årsmöte.

§ 21 Valberedning
För att ta fram förslag på personer till de i stadgarna föreskrivna valen ska årsmötet välja ordförande jämte två ledamöter till en valberedning.