KIC – Kristdemokratiskt Internationellt Center (KIC) arbetar med demokratiutveckling i utvecklingsländer. Alla människors inneboende, lika och okränkbara värde, och vårt gemensamma ansvar för varandra är grundpelare i den kristdemokratiska ideologin. Som ett av de rikaste länderna i världen har Sverige ansvar och möjlighet att stödja människor som lever under förtryck. Med vår långa demokratiska erfarenhet kan vi dela med oss av vår kunskap och stödja dem som kämpar för sina demokratiska rättigheter eller för ett fungerande demokratiskt system.

KIC verkar tillsammans med partners för långsiktig samhällsförändring i demokratisk riktning. Kriterier för våra samarbeten är att de ska vara geografiskt relevanta, de ska ha en kapacitetsutvecklande effekt och möta de verkliga behoven i landet. 

Bakgrund

KIC arbetar för demokrati genom kapacitetsutveckling hos demokratiskt sinnade politiker, politiska partier, civilsamhälle och fria och oberoende medier runt om i världen. I mer än 20 år har KIC bidragit till att bryta informationsmonopol i diktaturer, verkat för bättre representation av ungdomar i politiken, och utvecklat nätverk för att stötta och främja kvinnliga politiker.

KIC bildades 2005 och tog då över efter Kristdemokraternas råd för demokrati och utveckling. Organisationens medlemmar består av Kristdemokraterna och de associerade förbunden KDUKDKKD-SKSF och idéinstitutet Civitas. KIC:s verksamhet vilar till största delen på regeringens särskilda strategi för demokratistöd genom partianknutna organisationer.

Denna form av utvecklingssamarbete initierades av Alf Svensson under hans tid som biståndsminister. Därutöver bedriver KIC annan verksamhet, bidrar i debatten om demokrati och utveckling och har ett brett nätverk av demokratikämpar runt om i världen.

Kansliet finns i Stockholm med kontor i Gamla stan och verksamhet bedrivs i Östeuropa, Afrika och Latinamerika. Vi jobbar nära flera andra politiska stiftelser både i Sverige och internationellt.

Kontakta oss om du vill hjälpa oss att stödja förändring och en mer demokratisk värld.

Läs mer om våra aktuella program här.