KIC Sweden

Våra projekt

Kristdemokratiskt Internationellt Center (KIC) arbetar med demokratiutveckling i Syd liksom i Central- och Östeuropa. Idén om att alla människor har samma värde oavsett var de kommer ifrån och att vi alla har ansvar för varandra är en grundpelare i den kristdemokratiska ideologin. Som ett av de rikaste länderna i världen har Sverige ansvar och möjlighet att stödja människor som lever under förtryck. Med vår långa demokratiska erfarenhet kan vi dela med oss av vår kunskap och stödja dem som kämpar för sina demokratiska rättigheter eller för ett fungerande demokratiskt system.

Politiska partier och enskilda organisationer formar tillsammans basen som demokratin och samhället vilar på. Att etablera nya partier och enskilda organisationer är dock ofta svårt och dyrt, huvudsakligen på grund av brist på kunskap och erfarenhet av demokratisk organisationsutveckling och demokratiskt kampanjarbete.

KIC grundades 1995 till följd av ett regeringsbeslut om att börja kanalisera demokratistöd till Syd samt till Central- och Östeuropa genom partianknutna organisationer (PAO). Under de första åren arbetade KIC främst med de baltiska länderna. På senare tid har aktiviteterna spridit sig till andra europeiska länder liksom till Latinamerika och Afrika.

KIC:s mål är att alla aktiviteter ska vara långsiktiga. Förutom det kravet finns också andra kriterier som styr styrelsens beslut om olika projekt. Det viktigaste kriteriet är att våra projekt ska vara geografiskt relevanta, därutöver ska de ha en kapacitetsutvecklande effekt och möta de verkliga behoven i landet. Genusperspektivet ska genomsyra alla KIC:s projekt.