KIC Sweden

Miljöpolicy

Detta dokument utgör de direktiv som styr vårt arbete med förebyggande åtgärder och skydd av klimat och miljö.

Kristdemokratiskt Internationellt Center (KIC) har som mål att främja demokrati och väl fungerade flerpartisystem för demokratisering, mänskliga rättigheter och social utveckling. KIC följer i sitt globala arbete kristdemokratiska värderingar som förvaltarskap, subsidiaritet, ofullkomlighetstanken och internationell solidaritet mellan stater och folk.

Begreppet hållbar utveckling definieras ofta som ”en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov”. Genom att betona generationsperspektivet återspeglar denna definition en av de principer som är grundläggande för KIC, det vi kallar förvaltarskapsprincipen.

Det råder en bred enighet i biståndsvärlden om att hållbarhet måste vara ett övergripande mål för samhällsutvecklingen. För att vi ska uppnå det måste ekonomisk utveckling, social välfärd och sammanhållning förenas med ett gott miljöarbete.

KIC ställer sig bakom och följer den svenska regeringens miljömål. Sveriges miljömål säger att vi ska lösa våra miljöproblem nu och inte lämna över dem till kommande generationer. Regeringens målsättning för klimatarbetet är att Sverige ska vara en ledande förebild för ett modernt samhälle som är miljöanpassat, byggt på förnybara resurser, och där en tillväxtvänlig politik kan bedrivas i samklang med jordens klimatvillkor.

KIC följer också Sveriges Politik för Global Utveckling (PGU) samt Policy för Miljö- och klimatfrågor inom svenskt utvecklingssamarbete. Centralt i dessa dokument är rättighets- och fattigdomsperspektivet på utveckling. Båda dokumenten strävar mot en förbättrad miljö, hållbart nyttjande av naturresurser och stärkt motståndskraft mot klimat- och miljöpåverkan i utvecklingsländerna.

Effekterna av klimatförändringarna och miljöpåverkan drabbar de fattigaste hårdast eftersom de har minst kapacitet att undvika eller anpassa sig till konsekvenserna av föroreningar i luft och vatten samt överutnyttjade och kollapsade ekosystem. Klimatförändringar och miljöpåverkan är en allt större utmaning för världens länder. Många av problemen är globala och får konsekvenser för såväl rika som fattiga länder.

För att förändringar ska ske måste miljöarbetet integreras med arbetet för mänskliga rättigheter och genomsyras av ett demokratiperspektiv. På detta sätt kan vi garantera att rättigheterna för de fattiga beaktas. Vårt miljöarbete måste fokusera på de aktörer som står nära politiken. KIC anser att en effektiv miljöförvaltning åstadkoms med kompetenta, välfungerade och demokratiska institutioner på lokal och nationell nivå. Därför är det viktigt att utveckla lagar och regelverk som respekterar lokal kunskap samt rättigheter och intressen hos lokalsamhällen. Syftet är att de politiska och lokala aktörerna, liksom civilsamhällets organisationer ska kunna skapa ökad medvetenhet, insyn och ansvarsutkrävande om miljöarbete.

KICs arbete, genom sina biståndsprogram och samarbetet i regioner som Latinamerika, Östafrika, Östeuropa och Sydostasien, kommer att ta ansvar för att vår verksamhet inte skadar miljön. KIC ska sträva efter att våra partners delar våra gemensamma globala mål att bevara miljön för framtida generationer.

Verksamhetens miljöpåverkan

Extern miljöpåverkan:
KIC ska i all vår verksamhet integrera ett miljö- och klimatperspektiv. Alla projekt och program ska ha ett miljöperspektiv från planeringsfasen. KIC ska i samarbete med våra samarbetspartners se till att programverksamheten innehåller miljökonsekvensanalyser och att miljöperspektivet är integrerat i utbildningsarbetet. Kunskaper om miljöarbetet ska ingå i all kapacitetsutveckling av samarbetspartners. KIC kan inte kontrollera våra samarbetspartners miljöansvar. Våra partners ska i sina miljökonsekvensanalyser tala om vad de kan göra för att förbättra miljön. KIC ska också i sina organisationsbedömningar och systemanalyser titta på samarbetsorganisationen vad gäller miljöfrågor när vi är i den förberedande fasen av ett projekt.

Intern miljöpåverkan:
När vi ser på miljöarbetet på kansliet, finns det tre kritiska punkter i vården av miljön:
1. Flygresor och bilanvändning.
2. Anställning av tredjepartsleverantörer och tjänster som tryckpressar, lokala evenemang, transportföretag, med mera.
3. Hantering av avfall och pappersåtervinning.

Bestämmelser för att motverka effekterna av flygresor och bilanvändning, köp av tjänster och användande av papper bör följas strängt. De är punkter där KIC kan göra mer skada på miljön. Övriga punkter är mindre skadliga för ekosystemet och kan behandlas med enkla rutiner som beskrivs i handlingsplanen.

KIC ska ta fram ett kompletterande dokument till policyn som ger mer konkret vägledning för hur miljöarbetet genomförs i våra program samt en handlingsplan för hur KIC ska gå tillväga när det gäller tillämpning av vår miljöpolicy på vårt kontor.

KIC:s ska tillämpa sin miljöpolicy enligt följande principer:

1. KIC strävar efter att göra personal i kansliet, styrelse och samarbetspartners medvetna om miljöfrågor och dess relation till utvecklingsfrågor.
2. Program och projektverksamhet skall präglas av miljömedvetenhet.
3. KIC skall genom miljörutiner sträva efter att förebygga eller minska den samlade miljöbelastningen.
4. Miljöhänsyn vägs in i alla beslut.
5. KIC:s miljöarbete skall fortlöpande förbättras, samt utvärderas.
6. KIC:s fokalpunkt för miljö har ansvar att förverkliga dessa policygrunder och ska fungera som stöd till handläggare i deras arbete inom verksamheten.