KIC Sweden

Hög tid att öka kvinnors politiska deltagande

I många länder har internationella kvinnodagen reducerats till en dag att uppmärksamma kvinnor på det sätt som man uppmärksammar sin partner på alla hjärtans dag, men internationella kvinnodagen är och bör fortsätta vara politisk, om än inte partipolitisk. Det visade Metoo-rörelsen med tydlighet när den slog ned med kraft i olika delar av världen förra året och visade på den utbredda diskriminering som finns av kvinnor – även i Sverige. I många delar av samhället och inom många professioner, även inom det fält som KIC är verksamt i – politiken. Det klargjorde uppropet #imaktenskorridorer. Många av de personliga vittnesmålen var omskakande läsning. FN rapporterar att ungefär en tredjedel av kvinnor världen över har upplevt fysiskt och/eller sexuellt våld av en partner eller sexuellt våld av en icke-partner, men mörkertalet är stort.

Diskriminering av kvinnor handlar dock inte enbart om sexuellt våld och objektifiering. Det handlar också om andra aspekter. FN:s avdelning för ekonomiska och sociala frågor har tagit fram statistik, den är nedslående även om det i många fall rör sig i rätt riktning. Kvinnor är arbetslösa i större utsträckning än män eller arbetar obetalt inom familjen. När de har inkomster tjänar de mindre än män och har längre arbetsdagar. Nästan två tredjedelar av de ca 781 miljoner människor, 15 år och äldre, som är analfabeter är kvinnor. I utvecklingsländer fortsätter lagstiftning och sedvanerätt att begränsa kvinnors tillgång till mark och andra resurser och kvinnors kontroll över hushållens ekonomiska kapital är begränsad. I nästan en tredjedel av utvecklingsländerna garanterar lagar inte samma arvsrättigheter för kvinnor och män och i ytterligare hälften av länderna existerar diskriminerande praxis mot kvinnor. Mer än 125 miljoner, idag levande, flickor och kvinnor har utsatts för könsstympning.

Vad gäller makt och beslutsfattande så innehar kvinnor bara en minoritet av beslutsfattande positioner i offentliga och privata institutioner. Endast en av fem ledamöter i parlament (enkammarparlament eller lägre kammare) över hela världen är kvinna. Kvinnliga statschefer eller regeringschefer är fortfarande undantaget (ca 20 stycken), på samma sätt är bara 18 procent av utnämnda ministrar kvinnor. Kvinnor är också underrepresenterade bland tjänstemän på hög nivå, och representerar sällan sina regeringar på internationell nivå.

KIC har deltagare inom vår verksamhet som vittnar om föräldrar och makar som inte stöttar deras val att engagera sig politiskt, om att de trakasseras sexuellt av sina partikamrater, om att de osynliggörs på möten – eller att möten helt enkelt schemaläggs på ett sådant sätt att kvinnor utesluts, genom att förlägga dem till sena kvällar. På grund av de starka kvinnor som ändå engagerar sig politiskt och för alla de kvinnor som vill engagera sig men som inte lyckas frigöra sig från familjens förväntningar på vad som är en god kvinna, mor och dotter samt samhällets normer för vad som är en politisk ledare, fokuserar KIC mycket av sin verksamhet på att öka kvinnors deltagande i politiken och stärka jämställdhet. Det kan vara genom att utbilda både kvinnor och män om jämställdhet, att erbjuda frizoner där kvinnor kan stötta varandra, finna kvinnliga förebilder och lära av varandras strategier samt mentorprogram mellan äldre mer erfarna kvinnliga politiker och yngre dito.

Vi vill idag hylla alla dessa starka kvinnor som t.ex. Shankaron, kenyanska med somaliskt ursprung, som trots sin mycket konservativa valkrets lyckades bli vald till Member of County Assembly i Kenya. Men vi vill också hylla starka, trygga män som kan ta ett steg tillbaka för att andra ska kunna ta ett steg fram, som deltagaren i KIC:s afrikanske ledarskapsprogram från Senegal som använde sina nyförvärvade kunskaper som kampanjansvarig för sin frus kampanj – hon blev sedermera invald i parlamentet.

Vill du veta mer om vårt arbete för att öka kvinnors politiska deltagande hör av dig till någon av oss.

Edvard Agrell, generalsekreterare KIC

Annika Rigö, biträdande generalsekreterare KIC och samordnare för programmet PYPA i Afrika

Statistiken ovan kommer från

https://unstats.un.org/unsd/gender/downloads/worldswomen2015_report.pdf

Sök