KIC Sweden

Glöm inte bort de förbjudna!

Versión en español abajo.  Spansk version under.

Regeringen har idag beslutat om en samarbetsstrategi mellan Sverige och Kuba som ska omfatta 90 miljoner fram till år 2020. Regeringen har aviserat att dessa medel bland annat ska gå till att stödja demokrati, stärkt respekt för mänskliga rättigheter och reformer. Strategin sägs ta sin utgångspunkt i det samförståndsavtal som regeringen och Kuba kommit överens om. Där bland annat frågor om ekonomiska reformer, jämställdhet och mänskliga rättigheter sägs pekas ut som samarbetsområden. Regeringen betonar också att den drivit på för att mänskliga rättigheter ska betonas i det bilaterala avtal som EU nu är på väg att teckna med Kuba.

Från KIC:s sida vill vi se en uppriktig, rak och tydlig dialog med den kubanska regimen och vi välkomnar steg som tas i rätt riktning av kubanerna. Dessvärre har dessa varit få när det kommer till mänskliga fri- och rättigheter och särskilt när det kommer till de medborgerliga- och politiska rättigheterna. Man måste påminna sig om att Kuba är en enpartistat, att inga fria- och rättvisa val har hållits i modern tid och att yttrande- och organisationsfriheten är starkt inskränkt. Regimen har undvikit den längre formen av politiska arresteringar som den tidigare ägnade sig åt, men ägnar sig nu återkommande åt korttidsarresteringar och bortforsling av människor som samlas för att bilda opinion i olika frågor.

KIC välkomnar steg som tas för stärkta mänskliga rättigheter och initiativ för ett stärkt oberoende civilsamhälle. Men dessa steg får inte tas inom ramen för regimens definition av vare sig mänskliga rättigheter eller civilsamhälle. Enligt regimen är de organisationer som arbetar för ökad frihet, minskat förtryck och respekt för de mänskliga rättigheterna såsom de definieras av FN – inte ens tillåtna. De kommer alltså inte kunna nås av ett öppet bistånd till Kuba om inte Sverige tydligt agerar för det. Därför måste regeringen vara mycket tydlig med att även stöd till, av regimen icke erkända organisationer ska kunna utgå. Om inte det görs har stödet ingen trovärdighet. Man kan inte tro att ett samhälle med ett mer ekonomiskt öppet klimat per automatik stärker rättigheter. Det har politiken gentemot både Kina och Vietnam redan vittnat om.

Vi vet att det finns organisationer som fortfarande kämpar för ett fritt, öppet, och demokratiskt Kuba. Ett Kuba där människor får ge uttryck för sin övertygelse, tro, politiska åskådning och fritt får välja sina företrädare i öppna, fria och rättvisa val. Dit är det en lång väg kvar. Därför måste omvärldens alla samlade ansträngningar gentemot Kuba nu riktas åt just detta.

Kristdemokratiskt Internationellt Center (KIC)

 

No olvidéis a aquellos que están prohibidos en Cuba

El gobierno sueco ha decidido impulsar una estrategia de ayuda exterior para Cuba que incluye 90 millones de coronas hasta el año 2020. Estos fondos, puntualiza el gobierno, van dirigidos a apoyar reformas estructurales y a fortalecer la democracia y los derechos humanos. La estrategia está basada en un previo acuerdo con Cuba, en un memorando de entendimiento donde los temas de cooperación incluían reformas económicas y cuestiones de igualdad de género y derechos humanos. El gobierno sueco aclara que sigue trabajando por que la cuestión de los derechos humanos sea tenida en cuenta en el acuerdo bilateral que se está ultimando entre Cuba y la Unión Europa.

El Centro Internacional Demócrata Cristiano (KIC en sus siglas en sueco) quiere que ver un diálogo directo, honesto y transparente con el régimen cubano, y acoge las medidas adoptadas en la dirección correcta para los cubanos. Por desgracia, estas medidas no son suficientes cuando se trata de los derechos y libertades fundamentales, en particular en cuanto a los derechos políticos y civiles. No hay que olvidar que Cuba es un estado unipartidista, donde no se han producido elecciones libres y justas desde hace décadas y donde las libertades de expresión y asociación son inexistentes. Si bien, el régimen ha evitado los largos encarcelamientos de épocas anteriores, lleva a cabo ahora otro tipo de métodos que incluyen las detenciones arbitrarias de diferente duración y los actos de hostigamiento sobre aquellos que pretenden conformar algún tipo de opinión.

KIC acoge pues los pasos adoptados para fortalecer el respeto por los derechos humanos y la sociedad civil independiente cubana, pero estas iniciativas no deben enmarcarse en la definición que sobre estos conceptos tiene el régimen de la isla. Las organizaciones no gubernamentales que trabajan por una mayor libertad, en contra de la represión y a favor de los derechos humanos -como son definidos en la Declaración de la ONU-, no son permitidas por el régimen cubano. Por lo tanto, estas organizaciones no serán tenidas en cuenta en la cooperación a menos que el gobierno sueco trabaje para ello. Es por esta razón que el gobierno tiene que tener muy claro que en este apoyo no se deben excluir las organizaciones cubanas no gubernamentales. Si no se tiene en cuenta, esta ayuda carece de credibilidad pues es imposible creer que una sociedad con un clima económico más abierto vaya a implicar necesariamente mayores derechos y libertades para su pueblo. Las políticas hacia China y Vietnam son claros ejemplos de ello.

Sabemos que hay organizaciones que continúan luchando por una Cuba libre, abierta y democrática. Una Cuba donde la gente pueda expresar sus creencias y opiniones y elegir libremente a sus representantes en elecciones abiertas y justas. Queda todavía un largo camino por recorrer y, por ello, todos los esfuerzos de la comunidad internacional deben estar dirigidos hacia esa meta.

El Centro Internacional Demócrata Cristiano (KIC)

 

Sök