KIC Sweden

Frivilligorganisationer gör skillnad i Nepal

Frivilligorganisationerna är viktiga aktörer i Nepal. Statliga tjänstemän är precis som övriga befolkningen personligt drabbade.

Det lilla bergslandet Nepal som ligger mellan Kina och Indien har de senaste veckorna varit beroende av stöd som getts av olika frivilligorganisationer. Orsaken är att deras statliga administration lamslagits av två större jordbävningarna som drabbat landet.

Första jordbävningen inträffade den 25 april 2015 och mätte 7,8 på Richterskalan. Epicentrum för skalven låg mellan huvudstaden Kathmandu och landets näst största stad Pokhara. Området består av små fattiga byar med hus som har svårt att klara jordbävningar. De humanitära konsekvenserna blev därför förödande med 7000 döda och 14000 skadade. 70 000 hus totalförstördes och 530 000 hus skadades.

Statsapparaten slogs till stora delar ut och har inte kunna ge adekvat hjälp till de drabbade. De hjälpinsatser som hitintills fungerat är de som erbjudits av olika frivilligorganisationer.

Situationen för befolkningen försvårades ytterligare när landet drabbades av ett andra skalv den 12 maj. Det nya skalvet ökade kraven på snabba hjälpinsatser som kan tillfredsställa basala behov som mat, vatten, sjukvård och säkra ställen att sova på.

Tiden är en av de största utmaningarna för Nepals myndigheter. De basala behoven har p.g.a. tidsnöd till största delen tillgodosetts av organisationer som Rädda Barnen, UNICEF, Läkare utan gränser, Röda korset och Plan International. Listan kan göras mycket längre men det är sådana här organisationer som lyckats organisera snabba och effektiva insatser.

Tjänstemän personligt drabbade
Statliga tjänstemän är precis som övriga befolkningen personligt drabbade. De flesta av dem har av olika anledningar inte kunnat utföra sina ordinarie arbetsuppgifter. Frivilligorganisationerna har blivit de som erbjuder sjukvård, begravningar, mat, boende och hjälp till återförening av familjemedlemmar etcetera.

Kontakter och lokalkännedom är ytterligare anledningar till att frivilligorganisationer varit oumbärliga i krishanteringen av jordbävningens konsekvenser. Det är de som kunnat ta sig till byar som blivit näst intill otillgängliga i och med katastrofen. Hjälpen förmedlar de till områden där ofta 90-100 procent av husen rasat och alla känner någon som skadats eller dött.

Statliga myndigheter i Nepal saknar flexibiliteten som krävs för att nå fram med sådana hjälpinsatser då till exempel infrastukturen skadats. Det är frivilligorganisationer med lokal kännedom som snabbast nått fram. Lokala frivilligorganisationer är också de som stöttar och visar var det behövs insatser.

Medmänsklighet och förståelse är också en styrka hos frivilligorganisationer som visat sig ha betydelse de senaste dagarna. Alla som kan och har möjlighet ges verktyg att hjälpa till. Det kan vara allt ifrån att agera vård- och begravningspersonal, byggarbetare, barnvakt till hjälpdistributör av olika förnödenheter.

Personer som överlevt berättar att de behövt möjligheten att hjälpa till för att kunna gå vidare i sina egna liv. Om inte annat ser de det som värdig gest till livet de fått behålla. Svåraste effekterna av jordbävningen har drabbat barnen som förlorat föräldrar, hus och vänner, samtidigt som de blivit skadade psykiskt och/eller fysiskt.

Tillfredsställda basala behov, tillit och trygghet som erbjudits av frivilligorganisationer är det enda som kunnat underlättat situationen för dem då skolor, sjukhus och daghem rasat eller stängt.

Ett av de fattigste länderna
Landets historia av en våldsam konflikt, mellan den nu avsatta kungafamiljen, regeringen och den maoistiska gerillan, har orsakat omkring 13000 döda mellan 1996-2006. Konflikten har också försvårat för statsmakten att organisera hjälpinsatser.

Frivilligorganisationer som satt mänskliga behov före politiskt maktspel har helt andra förutsättningar att organisera och erbjuda hjälp som behövs. Deras fokus på att hjälpa personer som är i behov har visat sig vara extra viktigt. Särskilt ute i byar som historiskt påverkats av den våldsamma konflikten och etniska konflikter mellan olika kaster.

Konflikten har även försvagat ekonomin i landet. Ekonomiskt är Nepal, enligt utvecklingsindexet 2011, ett av världens fattigaste länder. De behöver t.ex. hjälp av frivilligorganisationer att vända sin ekonomiska utveckling.

Försvårande omständigheter
Stormaktspolitik är också en faktor som måste nämnas som en försvårande omständighet i samband med jordbävningen.

Kina och Indien är konkurrenter då det gäller att teckna handelsavtal med landet och har använt korrupta metoder när det t.ex. gäller energiupphandlingar av vattenkraft.

Dåliga eller rent av korrupta upphandlingar gör det svårare för Nepal att få igång sin ekonomi och återhämta sig. Energibrist är ett av de största problemen idag, som frivilligorganisationer fått hantera. Utan el kan inte information spridas eller operationer utföras.

Alla ovan nämnda exempel, på orsaker till att frivilligorganisationernas insatser betytt mycket för Nepals befolkning, indikerar på nödvändigheten av att involvera dem i det långsiktiga arbetet med att bygga upp landet igen och få igång en hållbar utveckling. De är en kraft att räkna med och har kapacitet att stärka den statsapparat som försvagats i och med jordbävningen.

Rollen de kan ta, för att bidra till en hållbar utveckling i Nepal, behöver stimuleras så att statsmakten kan stärkas och utvecklas i en demokratisk anda. De måste ses som ett komplement till den statsapparat som nu inte fungerar. En konflikt mellan staten och frivilligorganisationer skulle vara förödande för ett land som Nepal, där alla krafter som finns behöver samverka.

Ewa-Marie Ås
KIC:s styrelse

Sök