KIC Sweden

Frågor och svar

 

Vad är Kristdemokratiskt Internationellt Center?
Kristdemokratiskt Internationellt Center, KIC, är en partianknuten organisation kopplad till Kristdemokraterna, verksam inom internationellt demokratibistånd.

Vad innebär partinära demokratibistånd?
Partinära demokratibistånd skall bidra till att främja demokrati och god samhällsstyrning genom politiska partier. Stödet introducerades i Sverige 1995 på initiativ av den dåvarande biståndsministern, Alf Svensson. Det partinära stödet möjliggör för politiska partier representerade i Sveriges Riksdag att utveckla ett internationellt samarbete med aktörer verksamma inom demokrati och mänskliga rättigheter. Dessa utvecklingssamarbeten finansieras delvis från programstödet till partianknutna organisationer, PAO-stödet, och baseras på antalet riksdagsmandat varje parti innehar. Kristdemokraterna har anförtrott Kristdemokratiskt Internationellt Center medlen från det partinära stödet.

Vilka huvudsyften finns med partinära demokratibistånd?
Den svenska regeringen anger i sina riktlinjer att det partinära stödet skall bidra till utvecklingen av demokratiska partier och partisystem samt till politiskt deltagande. Andra huvudmål är respekten för mänskliga rättigheter samt främjandet av en dialog mellan medborgarna och makthavarna.

Varför stöd till politiska partier när det finns stora humanitära behov?
Politiska partier och politiker är en av de viktigaste elementen för ett demokratiskt politiskt system. Stöd till demokratiska politiska organisationer är ett viktigt steg mot god samhällsstyrning och fattigdomsbekämpning.

Vad inbegriper stödet?
I länder där en övergång till demokrati nyligen ägt rum eller där demokratin fortfarande är skör, samarbetar KIC med en bred samling av partier och demokratifrämjande organisationer. I repressiva stater läggs huvudfokus på att stödja oberoende media och kristdemokratiska rörelser. Alla projekt är framtagna i samarbete med lokala partner och baseras på deras upplevda behov.

Sök